ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoud

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Slagerij van Roessel B.V. 
Grotestraat 197 
5141 JS Waalwijk
Telefoonnummer: 0416-337707

Mailadres: info@broodjes.slagerijvanroessel.nl

KVK nummer: 18107171
Btw-identificatienummer: NL810144670B01

Hierna te noemen ‘ondernemer’

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer in de winkel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden gemaild.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een computer o.i.d.. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toe gemaild.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Onder consument wordt hierna verstaan: iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan ondernemer opdracht heeft gegeven tot het leveren van een product dan wel met wie een overeenkomst tot stand is gekomen, zoals bedoeld in artikel 4.

Artikel 3 – Het aanbod

1. Alle aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de consument tot het doen van een aanbod. Ondernemer is hier op geen enkele wijze aan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.

2. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ondernemer behoudt zich tevens het recht de overeenkomst te ontbinden. 

3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud op de afbeelding en afwijkingen aangegeven in de begeleidende tekst. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

5. Elk aanbod bevat zo compleet mogelijke informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • a. de prijs inclusief belastingen;
  • b. de eventuele kosten van aflevering, indien voor de verzendmethode ‘Thuis bezorgen’ is gekozen;
  • c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • g. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • h. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • i. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Het aanbod op de website bevat hoofdzakelijk natuurproducten, hierdoor kan het gewicht per product minimaal afwijken van wat op de website wordt aangegeven. Het gewicht per product op de website wordt als een vast gewicht aangegeven. De afwijking zal niet minder dan het aangegeven gewicht bedragen. Enkel in geval van richtprijzen kan de prijs nog afwijken, bijvoorbeeld bij producten met een prijs per kilogram. Dit wordt dan bij het product vermeld. Op de te betalen factuur zal het juiste gewicht en prijs worden weergegeven.

6. Een aanbod kan, naast voornoemde voorwaarden, worden geacht te zijn gedaan indien de (potentiële) consument de gevraagde gegevens volledig op een daarvoor bestemd formulier van de website heeft ingevoerd en bedoeld formulier elektronisch aan ondernemer heeft verzonden en als ondernemer een op naam gestelde offerte aan consument heeft uitgebracht én de consument op deze offerte schriftelijk dan wel mondeling akkoord heeft gegeven.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Het ontbreken van een (fysieke) handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van een aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ondernemer gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige internetomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop, indien van toepassing;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

6. Ondernemer heeft het recht om kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, na de totstandkoming van de overeenkomst te corrigeren.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De bedenktijd gaat in wanneer de ondernemer de bestelling ontvangen heeft en heeft bevestigd aan de consument. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. Het herroepingsrecht vervalt wanneer het verse producten (vlees/voedsel) betreft, die kunnen bederven en de voedselveiligheid in gevaar kunnen brengen.

3. Het herroepingsrecht vervalt voor de waardebonnen.

4. De consument kan voor de non-food producten gebruik maken van het herroepingsrecht, mits de verpakking en het product ongebruikt zijn en in de originele staat binnen de vastgestelde termijn van 14 dagen, conform de instructies van de ondernemer, met uitzonderingen van de waardebonnen.

5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van mail of per telefoon aan de ondernemer.

6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

7. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het non-food product.

8. De ondernemer zal het non-food geretourneerde product beoordelen en wanneer het product ongebruikt en in originele verpakking retour gezonden wordt, overgaan tot betaling van het aankoopbedrag.

9. Voor verkopen, anders dan in de webshop, geldt dat alle aanbiedingen van de zijde van de ondernemer herroepelijk zijn, tenzij een aanbieding een termijn voor de aanvaarding inhoudt. De overeenkomst komt tot stand onder de voorwaarden in artikel 4 genoemd.

Artikel 6  – Reclamatie

1. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De consument dient, op straffe van verval van rechten, reclames omtrent het gewicht en/of uiterlijk waarneembare gebreken schriftelijk (per fax en per e-mail) binnen 3  uur na ontvangst van de goederen aan de ondernemer mee te delen, inclusief een foto van het betreffende product en etiket.

2. De consument dient op straffe van verval van rechten, reclames omtrent andere dan de in lid 1 genoemde gebreken binnen bekwame tijd nadat de consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan de ondernemer mee te delen.

3. De consument heeft geen recht op reclame bij een regulier gewichtsverlies welke het gevolg is van indroging en, afhankelijk van de aard van het product, de binnen de branche gangbare normen niet te boven gaat.

4. Aan de ondernemer moet de gelegenheid worden geboden elke reclame op zijn juistheid te controleren.

5. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de consument.

6. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is ondernemer ter harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product, vervanging van het afgeleverde product of teruggave van de reeds betaalde aankoopsom.

7. Onverminderd overige toekomende rechten is de ondernemer gemachtigd om, indien de consument zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de geleverde goederen tot zich te nemen.

8. Ondernemer heeft het recht om kosten in rekening te brengen voor niet opgehaalde producten.

8. Ingeval de door de ondernemer geleverde goederen worden be- of verwerkt of vermengd met goederen van de consument of van derden, wordt de ondernemer eigenaar van de be- of verwerkte goederen of van de met de geleverde goederen vermengde goederen totdat de consument aan alle op hem rustende verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7 – De prijs

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting/btw (tenzij anders vermeld), maar zijn exclusief verzendkosten, servicekosten en andere heffingen van overheidswege (tenzij anders vermeld). De hoogte van de verzend- en servicekosten staan vermeld op de website van ondernemer.

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6. De overeengekomen prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande aankondiging door de leverancier worden gewijzigd. In geval van prijsverhoging is de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 – Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie beperkt niet de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 9 – Levering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten

2. De webshop kent een tweetal opties bij het bestellen van producten: ‘ophalen in de winkel’ en ‘thuis bezorgen’.

3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, indien de consument gebruik heeft gemaakt van de optie ‘Thuis bezorgen’.

4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft (telefonisch) bericht, indien mogelijk ontvangt de consument eerder (telefonisch) bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5. Ondernemer is gerechtigd de levering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door ondernemer gedragen.

6. De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Ondernemer kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op d website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

7. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen, binnen 30 dagen.

8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment dat de bezorging aan de consument in gang is gezet, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9. De consument gaat zorgvuldig om met het bezorgmoment, het betreft verse producten (vlees/voedsel) en moet zo spoedig mogelijk worden gekoeld.

10. Wanneer de consument op het afgesproken levermoment niet thuis is, is de consument zelf verantwoordelijk voor het pakket/verse producten en de temperatuur van de producten. De ondernemer is niet meer verantwoordelijk voor de inhoud van het pakket en kan hier dus geen garantie meer op geven.

11. Wanneer de consument niet thuis is, zal de postbode/bezorger proberen het pakket bij de buren af te leveren. De consument blijft zelf verantwoordelijk voor het pakket en de koeling van de inhoud.

12. Wanneer de consument niet thuis is, zal de postbode/bezorger een notitie in de brievenbus doen, indien mogelijk.

Artikel 10 – Overmacht

1. De verplichting tot levering vervalt in geval van overmacht, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2. Van overmacht van de zijde van de ondernemer is sprake indien de ondernemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van hogerhand, molest, oproer, sabotage, werkstaking, gebrek aan arbeidskrachten, brand, explosie, bluswerken, rook, inbraak, diefstal, vermissing, inzakking, instorting, inwatering, vochtigheid, beschadiging of tenietgaan door ratten, muizen en ander gedierte, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicofactor van de ondernemer ontstaan. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

3. Als overmacht zal eveneens worden aangemerkt niet of niet tijdige levering door derden van wie de ondernemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de consument over, nadat consument al hetgeen zij ter zake van enige overeenkomst met ondernemer is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

2. De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12 – Betaling

1. De consument is de betaling verschuldigd wanneer de overeenkomst met de ondernemer is aangegaan, zie artikel 4. Indien de overeenkomst elektronisch is aangegaan, is de consument de prijs verschuldigd die ondernemer in de ontvangstbevestiging, zoals bedoeld in artikel 4.2, aan haar heeft medegedeeld.

2. De consument is verplicht de betaling vooraf te voldoen per bank, tenzij anders overeengekomen.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Wanneer de betaling niet is voldaan, gaat de ondernemer niet over tot verzending van de producten. Uiteraard kan de betaling in de winkel voldaan worden en kan de consument de producten ter plekke meenemen.

5. De consument kan optie ‘ophalen in de winkel’ en ‘betalen in de winkel’ aangeven bij de bestelling. De bestelling zal op de afgesproken datum en tijdstip klaar zijn, tenzij anders is overeengekomen.

6. Wanneer de consument kiest voor de optie ‘ophalen in de winkel’, dient de orderbevestiging per mail digitaal of op papier getoond te kunnen worden.

7. Bij het ophalen van een bestelling in de winkel, kan naar een betalingsbewijs worden gevraagd.

8. Alleen in de winkel kan er met een waardebon betaald worden.

9. Bij een bestelling op de website kan uitsluitend op rekening worden betaald indien dit overeen is gekomen met ondernemer.

10. In het geval door ondernemer een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

11. Bij niet of niet-tijdige betaling door consument is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

12. Ten laste van de consument komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ondernemer als gevolg van de niet nakoming door consument van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

13. In geval van niet-tijdige betaling is ondernemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de ondernemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 13 – Klachten

1. De consument kan een klacht per post of digitaal insturen naar het adres vermeld in artikel 1.

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. Ondernemer kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

2. Indien ondernemer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Ondernemer is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade

3. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van ondernemer komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van ondernemer, behoudens opzet of grove schuld.

4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van ondernemer ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

5. De consument is gehouden ondernemer te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ondernemer mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.

6. Het is mogelijk dat ondernemer op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7. De ondernemer is nimmer tot enig andere schadevergoeding gehouden voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade aan derden, dan tot het bedrag waarvoor de ondernemer in de branche zich, naar algemeen aanvaarde normen van aansprakelijkheidsverzekeringen, plegen te verzekeren, behoudens opzet of grove schuld en voor zover zulks niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

1. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2. Het is de consument verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 16 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Persoonsgegevens

1. Ondernemer zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.

2. Alle door (potentiële) consumenten ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts intern door ondernemer gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

3. Ondernemer neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Algemene voorwaarden Slagerij van Roessel B.V. de dato 14 november 2022.